دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی- [اخبار پایگاه]
قابل توجه نمایندگان محترم ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۲۳ | 
پیرو درخواستهای مکرر نمایندگان محترم ارزشیابی و هماهنگی به عمل آمده با وزارت متبوع مهلت ارسال مستندات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/9/23  تمدید گردید.
لازم به ذکر است عدم ارسال مدارک تا مهلت مقرر به منزله تایید مرکز مربوطه ، در خصوص گزارش ارسالی پیوست نامه موجود در کارتابل اتوماسیون رئیس مرکز می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=73.30073.33829.fa
برگشت به اصل مطلب