معرفی همکاران
 
 
 
دکتر محسن شتی
مدیر هماهنگی مراکز تحقیقاتی

 
 
 
دکتر سمیه دلاوری
رئیس گروه آموزش در پژوهش

 

دکتر عباس شیخ طاهری
  دبیر دبیرخانه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

رئیس گروه توسعه مراکز تحقیقاتی


   مسئول امور هیأت علمی پژوهشی
 
 
 
 
 
 

خانم راضیه افسری ولایتی

خانم سمانه لطفی

خانم تهمینه یزدانفر

خانم شیدا کیانی

کارشناس تأسیس مراکز تحقیقاتی- ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه- ثبت بیماری ها

کارشناس امور هیأت علمی پژوهشی- مسئول سایت مدیریت هماهنگی مراکز تحقیقاتی

کارشناس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی- پزشک پژوهشگر- پسا دکتری پژوهشی، صنعتی و بین الملل- کارگاه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی

کارشناس دکتری تخصصی پژوهشی- قرارگاه جوانی جمعیت- مسئول سایت دبیرخانه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

86702541

86702515

86702534

86702520

 
 
 
                                         
 
 
 
Template settings